Subhash Palekar workshop in Shahjahanpur, UP

Zero Budget Kheti shivir to be held from 10-14 Sept, 2014 at Shahjahanpur, Uttar Pradesh.

Contact: 08173026662; 07376078725